ENGLISH  |  中文


MEMBERS OF INTERNATIONAL FENGSHUI CULTURE ASSOCIATION

President:
Wang Jian Ming
Perpetual Advisor:
The Late Grand Master Yap Cheng Hai
Perpetual Nominal Advisor:
Lee Shu You
Perpetual Nominal Advisor:
Yang Zong Han
Perpetual Nominal Advisor:
Lu Gui Ying

Executive Secretary:
Deng Zhi Ling
Vice President:
Yap Boh Chu
Japan Branch President:
Masako Tsuruta
Russia Branch President:
Elena Kuznetsova
Greece Branch President:
Christos Bouloutis
Finland Branch President:
Minna Bachman
Hong Kong President:
Chan Hua Xian
Indonesia President:
Sidhi Wiguna Teh
Cheng Ben Yuan Assistant Secretary:
Olivia Wong© International FengShui Culture Association